Ekonomsko finansijska veštačenja

Poslovi veštačenja predstavljaju stručne aktivnosti čijim se obavljanjem, uz korišćenje naučnih, tehničkih i drugih dostignuća, pružaju potrebna stručna znanja koja se koriste prilikom utvrđivanja, ocene ili razjašnjenja pravno relevantnih činjenica ili činjenica bitnih pravnom ili fizičkom licu radi kontrole, unapređenja poslovanja ili ostvarivanja i zaštite svojih prava.

Pojam „ekonomsko-finansijska oblast“ je veoma širok pa se na ekonomskim studijama danas pojavljuje više od desetak specijalnosti (poslovne finansije, procena kapitala i imovine, revizija i finansijsko upravljanje, porezi, obračun zarada, računovodstvo, knjigovodstvo, bankarskstvo, bankarsko poslovanje, osiguranje, spoljno-trgovinsko poslovanje, devizni poslovi, naknada štete, kamate…)

Sudska veštačenja predstavljaju pravni proces koji za rezultat ima mišljenje ovlašćenog stručnog lica za analizu sudskog postupka - sudskog veštaka.

Veštak je saradnik suda i sudije koji svojim stručnim nalazom i mišljenjem u velikoj meri pomaže sudu da se utvrdi istina, odnosno, da utvrdi određenu konkretnost činjenica, nakon čega se otvara ili zaključuje rasprava. Od kvaliteta i sveobuhvatnosti nalaza i mišljenja sudskog veštaka zavisi tok i ishod sudskog ili vansudskog postupka. Zbog toga se pred veštaka postavlja zadatak koji treba da obavi u skladu sa raspoloživom dokumentacijom ali i najboljim stručnim znanjem i moralnim načelima. Pored stručnosti veštak treba da poseduje i smisao da materiju veštačenja pretvori u Izveštaj sa nalazom i mišljenjem i time pomogne sudu i sudiji kao i strankama u sporu tako što materiju veštačenja prezentira nepristrasno, stručno i na jasan i razumljiv način.

Pored veštačenja u sudsikm postupcima, usluge veštačenja mogu koristiti i pravna i fizička lica radi utvrđivanja svojih prava, potraživanja i dugovanja.

Usluge veštačenja koje Pannon group pruža iz ekonomsko – finansijske oblasti namenjene su preduzetnicima, pravnim i fizičkim licima, advokatima, vlasnicima preduzeća, investitorima, za potrebe sudskih postupaka, vansudskih sporova i poravnanja, usaglašavanja poslovnih interesa ili razvoja poslovne saradnje.

Oblasti iz kojih Pannon group vrši veštačenja obuhvataju sve oblasti iz domena ekonomsko-finansijskih veštačenja i to:

- obračuni svih vrsta kamata, (zakonske, ugovorene, poreske, obračun kamata po izvršnim sudskim presudama u privrednim i parničnim, radnim i dr. sporovima, obračun kamata po potraživanja po osnovu alimentacija, renti i drugim osnovama po sudskim predmetima u sporu i izvršnim rešenjima, kontrola i preračun kamata po zahtevu komitenata -krediti, šednja i sl.);

- planovi amortizacije kredita, procene vrednosti posla, kapitala, udela;

- utvrđjivanje vrednosti potraživanja;

- provera ugovora i druge dokumentacije, poreske kalkulacije;

- analiza dužničko – poverilačkih odnosa, (kamate, dugovanja, potraživanja itd.);

- priprema za sudske parnične, privredne, radne ili izvršne postupke;

 Veštačenja u parničnom, privrednom, istražnom i vansudskom postupku:

-veštačenja iz oblasti rada i radnih odnosa (povreda zakona o radu i finansijske posledice istog, utvrđivanje izgubljene zarade i naknade);

-veštačenja u vezi sa bankama, osiguravajućim društvima, finansijskim institucijama itd. (kamate banaka, ročnost obaveza, veštačenja bankarskih aranžmani: akreditivi, doznake, garancije, krediti);

-sva veštačenja iz ekonomsko-finansijske oblasti, u poslovanju svih privrednih subjekata;

- specijalna veštačenja iz ekonomsko-finansijske oblasti veštačenja, a na zahtev suda, stranaka ili zastupnika stranaka u radnim, parničnim, upravnim i krivičnim predmetima;

- veštačenja u dužničko-poverilačkim odnosima (kamate, dugovanja, potraživanja itd.);

- veštačenje u poreskim procesima i postupcima (poreske kamate, poreski procesi itd.)

U ime Pannon group, usluge veštačenja ekonomsko-finansijske struke, kako u sudskim tako i u vansudskim procesima, pružaju stalni sudski veštaci upisani u Registar stalnih sudskih veštaka, a sva naša veštačenja su urađena stručno i precizno, zasnovana na najvišem nivou naučnih i praktično primenjenih znanja, o čemu svedoči i angažovanje Osnovnog suda u Novom Sadu, te Privrednog suda u Novom Sadu u više od 200 sudskih predmeta u periodu 2015-2017. godine.

scroll up